Olulised dokumendid vanemale

Paide linna lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord avaneb siit

LASTEAIAKOHA TAOTLEMISEKS ESITA AVALDUS SIIN

Lasteaiast väljaarvamiseks teeb lapsevanem avalduse, mille menetlusaeg on kuni 14 päeva.

PAIde Lasteaia kodukord

PAIde Lasteaia arengukava aastateks 2020- 2022

PAIde Lasteaia tegevuskava 2022/2023

  

Lasteaia dokumendid on registreeritud Paide Linna dokumendiregistris

Lasteaeda vastuvõtu kord riigiteatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/416042019001

Lasteaia põhimäärus riigiteatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/408052020069

 

Basseinivesi

Oktoober 2021 basseinivee keemiline analüüs avaneb siit

Oktoober 2021 basseinivee mikrobioloogiline analüüs avaneb siit

November 2021 basseinivee keemiline ja mikrobioloogiline analüüs avaneb siit

 

 

Kohatasu

Lasteaia kohatasu on 2022 aastal 49,05€

Toiduraha päevamaksumus on 1,60€

Paide linnavolikogu määruse “Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord” järgi vabastab linn lasteaia kohatasu maksust pere  lapsed, kui lasteaias käib vähemalt kaks last. Maksuvabastus kehtib alates teisest lapsest. Avalduse vorm ja lisainfo avaneb siit

Isikuandmete kaitse:

PAIde Lasteaia andmekaitsetingimused:

PAIde Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest ja avaliku teabe seadusest 

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine ning õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Andmete töötlemise õiguslikud alused on:

– avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest ja teistest lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;

– lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;

– juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;

– nõusolek. Nõusoleku vorm avaneb siit

 Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil https://eliis.ee/

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse DELTA dokumendiregistris.

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.

Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel

Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asutus kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.

Kandidaatide värbamist korraldab PAIde lasteaias direktor. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.

PAIde Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on lasteaia direktor, Grisly Kuuskler (direktor@pailasteaed.ee)